Zawieszanie postępowań egzekucyjnych

Prowadzenie biznesu nie jest możliwe (a w najlepszym razie jest znacznie utrudnione) przy zajętych przez komorników rachunkach bankowych.

Tymczasem dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez dłużnika może być korzystne zarówno dla dłużnika, który zachowuje szansę na uzdrowienie przedsiębiorstwa, jak również jedyną szansą dla samych wierzycieli na zaspokojenie ich wierzytelności w wyższym stopniu.

Ustawodawca przewidział zawieszenie postępowań egzekucyjnych na skutek ogłoszenia upadłości oraz wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych. Jednocześnie już z momentem złożenia wniosku, sąd może zdecydować o uchyleniu zajęć rachunku bankowego, ustanawiając jednocześnie Tymczasowego Nadzorcę Sądowego.  Powyższe stanowi kompromis pomiędzy interesami wierzycieli oraz dłużnika znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dłużnik uzyskuje możliwość dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa – jednak podlega nadzorowi podmiotu trzeciego.

Zachęcam do kontaktu! W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktuję się z Państwem podając informację o możliwości zaangażowania się w sprawę w konkretnym okresie. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.  Analiza weźmie pod uwagę również inne, ważne dla przedstawionego zagadnienia aspekty prawne i podatkowe.

Miejsce siedziby/główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej.
Przedsiębiorca nie będzie niewypłacalny, jeśli pomimo problemów egzekucyjnych, reguluje wymagalne zobowiązania pieniężne, bądź opóźnienie nie przekracza trzech miesięcy - chyba że jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W tym drugim przypadku należy również badać stosunek zobowiązań pieniężnych do majątku. Dłużnik może być też jedynie zagrożony niewypłacalnością, jeśli jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.
Proszę podać szacowaną wartość zadłużenia przedsiębiorcy.
Proszę opisać w miarę szczegółowo zagadnienie.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl