Wnioski o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Upadłość umożliwia zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej i nowy start. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy przyjaznością regulacji prawnych dla prowadzenia biznesu (w tym kryteriów w ramach rankingu „Doing business”) a istnieniem i skutecznością procedur upadłościowych, w tym spełniania funkcji oddłużeniowej. Postępowania upadłościowe umożliwiają również – w założeniu ustawodawcy – bardziej sprawiedliwe zaspokojenie wierzycieli. Zamiast zasady „kto pierwszy ten lepszy”, stosuje się proporcjonalne zaspokojenie wszystkich wierzycieli, przy uwzględnieniu niektórych kategorii uprzywilejowanych.

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest kluczowym dokumentem postępowania o ogłoszenie upadłości, którego sporządzenie wymaga odpowiedniej wiedzy i dostosowania do okoliczności konkretnego przypadku.

Podmioty profesjonalne zachęcam do kontaktu! W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktuję się z Państwem podając informację o możliwości zaangażowania się w sprawę w konkretnym okresie. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.

W przypadku wniosku wierzyciela - ilość znanych wierzycieli.
W przypadku wniosku wierzyciela - wartość wierzytelności | W przypadku wniosku dłużnika - wartość wszystkich długów
Szacowana wartość masy upadłości (wszystkich składników majątkowych niezabezpieczonych rzeczowo i wchodzących w skład masy)
Wysokość kosztów postępowania różni się znacznie w zależności od stanu faktycznego i może wynosić od kilkunastu do kilkuset tysięcy, a nawet kilku milionów złotych.
Zwięzły opis istoty postępowania - forma prawna dłużnika, czy dłużnik reguluje swoje wymagalne zobowiązania pieniężne (ile wynosi opóźnienie w ich wykonywaniu), czy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku dłużnika (w odniesieniu do majątku, który wchodzi w skład masy upadłości), czy istnieje zagrożenie utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl