Upadłość przedsiębiorców

Jeśli Państwa Klient znalazł się w stanie niewypłacalności, mogą Państwo potrzebować profesjonalnego wsparcia – przy sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, przy zabezpieczeniu się przed możliwością orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, przy zachowaniu ciągłości przedsiębiorstwa pomimo upadłości (możliwość taką zapewnia m.in. przygotowana upadłości -tzw. „pre-pack”- jak również zawarcie układu z wierzycielami).

Jeśli kontrahent Państwa Klienta ogłosił upadłość, korzystne jest wykorzystywanie wszystkich możliwości, jakie daje postępowanie upadłościowe, do nadzorowania jak najbardziej efektywnego przebiegu postępowania.

W przeciwieństwie do upadłości konsumenckiej, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców jest nie tyle przywilejem, co obowiązkiem każdego podmiotu znajdującego się w stanie niewypłacalności. Instytucja ta pełni fundamentalną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu prawnego – przedsiębiorstwa niewypłacalne, o ile nie da się ich uzdrowić (Patrz: Restrukturyzacja), powinny zostać wyeliminowane z rzeczywistości gospodarczej – w ramach sformalizowanej procedury, zapewniającej jak najwyższy poziom zaspokojenia wierzycieli. Ponieważ złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców ma charakter obligatoryjny w określonych okolicznościach, za jego nieterminowe złożenie grożą sankcje – samemu przedsiębiorcy (jeśli działa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), wspólnikom spółek osobowych czy też członkom zarządu.

Humanitarny charakter postępowania upadłościowego usuwa się zatem w cień, przejawiając się jedynie przy upadłości przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Wówczas, podobnie jak w przypadku upadłości konsumenckiej, istnieje możliwość uzyskania tzw. całkowitego oddłużenia.

 

W zakresie upadłości konsumenckiej wspomagam zarówno upadłych, jak i wierzycieli. Współpraca obejmuje m.in.:

  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym tzw. zawieszanie egzekucji,
  • przygotowana upadłość (pre-pack),
  • Reprezentowanie dłużnika/upadłego w toku postępowania o ogłoszenie upadłości oraz właściwego postępowania upadłościowego, jak również po jego zakończeniu,
  • Reprezentowanie wierzycieli w toku postępowania o ogłoszenie upadłości oraz właściwego postępowania upadłościowego, jak również po jego zakończeniu, także jako członek Rad Wierzycieli,
  • Bieżące doradztwo,

– również w zakresie upadłości transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich.

Posiadam uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego (licencję syndyka), co oznacza, że w zakresie upadłości mogę występować po obu stronach – zarówno jako syndyk, jak i pełnomocnik oraz doradca (oczywiście nie jednocześnie w ramach jednego postępowania). Ponadto, posiadam uprawnienia do pełnienia funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zarządcy przymusowego.

Jeśli mają Państwo pytania natury ogólnej, dotyczącej postępowania upadłościowego – zachęcam do kontaktu! W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktuję się z Państwem podając informację o możliwości zaangażowania się w sprawę w konkretnym okresie. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.

Proszę opisać stan faktyczny i nakreślić oczekiwane wsparcie.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl