Sprawozdawanie schematów podatkowych

Obowiązek przekazywania schematów podatkowych wzbudza duże kontrowersje – głównie ze względu na nieprecyzyjne przepisy oraz ich stosunek do tajemnicy zawodowej podmiotów profesjonalnych. Ustawodawca nałożył również obowiązki na podatników – a główną przesłanką podlegania obowiązkowi jest – poza określonym limitem przychodów lub kosztów – po prostu bycie podatnikiem.

Muszą Państwo wprowadzić i stosować wewnętrzną procedurę w zakresie niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, jeśli:

  1. prowadzą Państwo działalność gospodarczą w formie osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (np. Sp. k.)
  2. osiągają Państwo przychody lub koszty (zatem nie dochód!), które przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 8.000.000 zł.
  3. są Państwo promotorami w rozumieniu ustawy, zatrudniają ich lub faktycznie wypłacają im wynagrodzenie.

Zgodnie z definicją ustawową promotorem jest każdy podmiot, który opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia.

Uzgodnienie zaś – zgodnie z definicją ustawową i w uproszczeniu – jest każda czynność:

  • której co najmniej jedna strona jest podatnikiem
    „lub” (nie „oraz”! Zatem pierwszy warunek wystarczy)
  • która może mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego.

Zgodnie z literalną wykładnią tych przepisów o bardzo szerokim zakresie zastosowania – jeśli tylko spełniają Państwo warunki co do formy organizacyjnej i limitu przychodów oraz choćby faktycznie wypłacają Państwo wynagrodzenie podmiotowi, który opracowuje czynności, których Państwo są stroną – powinni Państwo sporządzić i wdrożyć stosowną procedurę raportowania schematów podatkowych.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku grozi kara pieniężna w wysokości nie większej niż 2.000.000 zł, a jeśli obowiązek raportowania nie zostanie dopełniony przy braku procedury – kara ta może wynieść nawet 10.000.000 zł.

Jeśli mają Państwo pytania co do przedstawionego zagadnienia, zachęcam do kontaktu! W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktuję się z Państwem podając informację o możliwości zaangażowania się w sprawę w konkretnym okresie. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.  Analiza weźmie pod uwagę również inne, ważne dla przedstawionego zagadnienia aspekty prawne i podatkowe.

Proszę opisać profil działalności oraz charatker kontaktów z potencjalnym promotorem

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa podatkowego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl