Restrukturyzacje

Restrukturyzacja stanowi stosunkowo nową instytucję w zakresie polskiego prawa insolwencyjnego. Postępowania restrukturyzacyjne umożliwiają dokonanie daleko idących zmian w modelu biznesowym przedsiębiorstwa, jego strukturze właścicielskiej oraz restrukturyzacji zobowiązań. Jednocześnie wprowadzenie procedur naprawczych jest ułatwione wobec zapewnienia pewnego stopnia ochrony dla restrukturyzowanego przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego i handlowego, zwiększających szansę na wyjście z trudnej sytuacji majątkowej. Korzystne regulacje przewidziano również w prawie podatkowym (np. umorzone zobowiązanie na skutek przyjęcia układu nie stanowi przychodu na gruncie podatków dochodowych). Układ może być przy tym przyjęty w bardzo szybkim i prostym postępowaniu (przy określonym poziomie wierzytelności spornych).

W zakresie restrukturyzacji zapewniam kompleksowe i profesjonalne wsparcie, to jest:

  • bieżące doradztwo, wybór najbardziej odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego,
  • analiza konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości bądź wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego,
  • przeprowadzanie postępowań o zatwierdzenie układu, doradztwo dłużnikom w zakresie pozostałych postępowań
  • reprezentowanie wierzycieli w toku postępowań restrukturyzacyjnych ich dłużników,
  • opracowywanie planów restrukturyzacyjnych oraz wstępnych planów restrukturyzacyjnych,
  • doradztwo w zakresie pomocy publicznej, która może wystąpić na skutek restrukturyzacji (np. umorzenia należności publicznoprawnych).

Posiadam uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego (licencję syndyka), co oznacza, że w zakresie restrukturyzacji mogę występować po obu stronach – wykonywać określone funkcje na podstawie umowy z podmiotem restrukturyzowanym (jako nadzorca układu), jak również wykonując określone czynności w zakresie zarządu przedsiębiorstwem w trakcie postępowania na zlecenie sądu, czy też na wniosek uprawnionych podmiotów (jako nadzorca sądowy, zarządca).

Występuję również jako pełnomocnik oraz doradca wierzycieli. Ponadto, posiadam uprawnienia do pełnienia funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego oraz zarządcy przymusowego w postępowaniu zabezpieczającym.

Więcej o korzyściach wynikających z restrukturyzacji – już wkrótce w mediach!

Zachęcam do kontaktu! W ciągu 48 godzin od wysłania formularza się z skontaktuję się z Państwem podając informację o możliwości zaangażowania się w sprawę w konkretnym okresie. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.  Analiza weźmie pod uwagę również inne, ważne dla przedstawionego zagadnienia aspekty prawne i podatkowe.

Proszę opisać stan faktyczny i nakreślić oczekiwane wsparcie.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl